اثرات پرسپکتیو در سینمای خانگی

از آن جایی که انسان توانایی سازگاری با صدا دارد، میتوانند نقص صدا در یک سینمای خانگی (مانند اثرات پرسپکتیو) را جبران کنند.

بررسی انواع اسپیکر از نظر نوع قرار گیری در فضا

محل قرار گیری اسپیکر، تاثیر بسزایی بر روی کیفیت سینمای خانگی گذاشته و در مواقعی که نیاز به تصحیح فضا باشد، میتواند به عنوان راه حل عمل کند.

تاثیرات محیطی بر روی صدای اسپیکر ها

در پست قبلی ارتباط بین محل قرارگیری اسپیکر ها و فضایی که در آن قرار می گیرند متناسب با محل نشستن شنونده در سینمای خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه قصد داریم به سراغ تاثیر آنات.می فضای سینمای خانگی بر روی اسپیکر رفته و د ر رابطه با اطلاعات قابل استخراج از آن …

تاثیرات محیطی بر روی صدای اسپیکر ها ادامه »

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی

ارتباط بین محل قرارگیری اسپیکرها و فضایی که در آن قرار می گیرند متناسب با محل نشستن شنونده در سینمای خانگی از مباحث جذاب و قابل بحث در حوزه سیستم های صوتی است. در ادامه قصد داریم به سراغ شکل ها و نمودارهای پاسخ فرکانسی رفته و د ر رابطه با اطلاعات قابل استخراج از …

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی ادامه »

بررسی کارآمدی زمان طنین برای صوت در سینمای خانگی

بررسی کاربرد و عملی بودن موارد تئوری، در اینجا زمان طنین، به عنوان پارامترهای صوت در سینمای خانگی و کنترل فضا .

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری

درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری از پارامترهای کلیدی در نوع عملکرد و تفکیک صدا در سینمای خانگی هستند که به شرح آنها پرداخته ایم.

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – شاخص های انرژی و وسعت صدا

شاخص های انرژی و وسعت صدا از پارامترهای کلیدی در کیفیت و عملکرد سیستم های صوتی و در نهایت، سینمای خانگی هستند که به شرح آنها پرداخته ایم.

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – پارامتر های صوتی و شاخص های زمانی

مباحث تئوری اعم از پارامترهای صوت و شاخص های زمانی برای داشتن یک آکوستیک مناسب در یک اتاق به شکی قابل فهم و مختصر بیان شده اند.

آکوستیک در سینمای خانگی – مقدمه

امروزه داشتن یک سینمای خانگی با کیفیت صرف نظر از ابعاد اتاق به راحتی امکان پذیر بوده و عملی کردن آن با داشتن اطلاعاتی مفید تحقق میابد.

۱۰ ترفند نهایی برای انتخاب تجهیزات روشنایی

ده ترفند نهایی به عنوان اختتامیه سری پست های طراحی سیستم روشنایی و انتخاب تجهیزات روشنایی در این پست مرور خواهد شد.