بهبود آکوستیک اتاق از طریق جاذب صوتی غیرفعال – بخش دوم

در این پست به شرح جاذب رزونانسی و سوراخ دار پرداختیم که به عنوان جاذب های صوتی غیرفعال، بازتاب صدا در حالت بدون ورودی را کنترل می کنند.

بهبود آکوستیک اتاق از طریق جاذب صوتی غیرفعال – بخش اول

جاذب صوتی غیرفعال، بازتاب صدا در حالت بدون ورودی خارجی را کنترل می کنند. در این پست به شرح جاذب متخلخل و جاذب پنلی پرداخته ایم.

بهبود صوتی اتاق

با توجه به شاخص ها و پارامترهای مختلف در ایجاد سینمای خانگی ایده آل، بررسی موارد موثر در بهبود صوتی سینماس خانگی بسیار حائز اهمیت است.

اتاق شنیداری

حالت های اتاق و ملاحظات کلی در مورد آن

حالت های اتاق دارای تداخل صوتی، سازنده یا مخرب است که ممکن است صداهای تقویت شده بیش از حد یا کاملاً از دست رفته در درک شنونده ایجاد کند.

درک محیطی در سینمای خانگی

از آن جایی که انسان توانایی سازگاری با صدا دارد، میتوانند نقص صدا در یک سینمای خانگی (مانند اثرات پرسپکتیو) را جبران کنند.

بررسی انواع اسپیکر از نظر نوع قرار گیری در فضا

محل قرار گیری اسپیکر، تاثیر بسزایی بر روی کیفیت سینمای خانگی گذاشته و در مواقعی که نیاز به تصحیح فضا باشد، میتواند به عنوان راه حل عمل کند.

تاثیرات محیطی بر روی صدای اسپیکر ها

در پست قبلی ارتباط بین محل قرارگیری اسپیکر ها و فضایی که در آن قرار می گیرند متناسب با محل نشستن شنونده در سینمای خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه قصد داریم به سراغ تاثیر آنات.می فضای سینمای خانگی بر روی اسپیکر رفته و د ر رابطه با اطلاعات قابل استخراج از آن …

تاثیرات محیطی بر روی صدای اسپیکر ها ادامه »

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی

ارتباط بین محل قرارگیری اسپیکرها و فضایی که در آن قرار می گیرند متناسب با محل نشستن شنونده در سینمای خانگی از مباحث جذاب و قابل بحث در حوزه سیستم های صوتی است. در ادامه قصد داریم به سراغ شکل ها و نمودارهای پاسخ فرکانسی رفته و د ر رابطه با اطلاعات قابل استخراج از …

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی ادامه »