خرداد ۱۴۰۰

بهبود آکوستیک اتاق از طریق جاذب صوتی غیرفعال – بخش اول

جاذب صوتی غیرفعال، بازتاب صدا در حالت بدون ورودی خارجی را کنترل می کنند. در این پست به شرح جاذب متخلخل و جاذب پنلی پرداخته ایم.

بهبود صوتی اتاق

با توجه به شاخص ها و پارامترهای مختلف در ایجاد سینمای خانگی ایده آل، بررسی موارد موثر در بهبود صوتی سینماس خانگی بسیار حائز اهمیت است.

اتاق شنیداری

حالت های اتاق و ملاحظات کلی در مورد آن

حالت های اتاق دارای تداخل صوتی، سازنده یا مخرب است که ممکن است صداهای تقویت شده بیش از حد یا کاملاً از دست رفته در درک شنونده ایجاد کند.