اسفند ۱۳۹۹

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی

ارتباط بین محل قرارگیری اسپیکرها و فضایی که در آن قرار می گیرند متناسب با محل نشستن شنونده در سینمای خانگی از مباحث جذاب و قابل بحث در حوزه سیستم های صوتی است. در ادامه قصد داریم به سراغ شکل ها و نمودارهای پاسخ فرکانسی رفته و د ر رابطه با اطلاعات قابل استخراج از […]

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی بیشتر بخوانید »

بررسی کارآمدی زمان طنین برای صوت در سینمای خانگی

بررسی کاربرد و عملی بودن موارد تئوری، در اینجا زمان طنین، به عنوان پارامترهای صوت در سینمای خانگی و کنترل فضا .

بررسی کارآمدی زمان طنین برای صوت در سینمای خانگی بیشتر بخوانید »

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری

درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری از پارامترهای کلیدی در نوع عملکرد و تفکیک صدا در سینمای خانگی هستند که به شرح آنها پرداخته ایم.

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری بیشتر بخوانید »

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – شاخص های انرژی و وسعت صدا

شاخص های انرژی و وسعت صدا از پارامترهای کلیدی در کیفیت و عملکرد سیستم های صوتی و در نهایت، سینمای خانگی هستند که به شرح آنها پرداخته ایم.

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – شاخص های انرژی و وسعت صدا بیشتر بخوانید »