سارا شجاعی

جمع بندی سری پست های صوتی

در این پست به سراغ جمع بندی نهایی موارد مربوط به سینمای خانگی و دیگر پارامترهای سیستم صوتی رفتیم که پیش از این به تفضیل بحث شده بودند.

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش دوم

در این پست به سراغ بخش دوم و آخر از بهترین چینش برای ساب ووفر با استفاده از نتایج شبیه سازی، نتایج تکمیلی و نهایی را اعلام کردیم.

بهترین چینش برای ساب ووفر – بخش اول

در این پست به سراغ بخش اول از یهترین چینش برای ساب ووفر با استفاده از نتایج شبیه سازی رفتیم و با بررسی داده ای، مجددا آن را بررسی کردیم.

سینمای خانگی با طراحی آکوستیک

در این پست به سراغ طراحی آکوستیک سینمای خانگی با استفاده از نتایج شبیه سازی رفتیم و با بررسی داده ای، مجددا آن را بررسی کردیم.

نتایج شبیه سازی سینمای خانگی

در این پست به سراغ بخش اول از نتایج شبیه سازی برای طراحی سینمای خانگی رفتیم و با ارائه یک مثال، شرایط آن را بررسی کردیم.

بهبود سطوح آکوستیک – بخش دوم 

در این پست به سراغ بخش دوم بهبود سطوح آکوستیک برای طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و با ارائه یک مثال، ضرایب آن را بررسی کردیم.

بهبود سطوح آکوستیک – بخش اول

در این پست به سراغ بخش اول بهبود سطوح آکوستیک برای طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و بخش دوم در پست های آتی را بررسی خواهیم کرد.

چینش بلندگو حرفه ای

تنظیم صدای فراگیر ۳/۴ برای چیدمان هفت کاناله تنظیم شده است. همه بلندگوها حداقل یک متر از هر مرز اتاق مجاور فاصله دارند تا از تعاملات بلندگو-اتاق جلوگیری شود، زیرا بلندگوهای مورد استفاده در این مثال صحنه صدای جلو شامل یک کانال مرکزی و دو بلندگو است که در ۳۰ ± تا مرکز ۰ درجه …

چینش بلندگو حرفه ای ادامه »

محاسبه مدهای اتاق برای طراحی سینمای خانگی

در این پست به سراغمحاسبه مدهای اتاق برای طراحی یک سینمای خانگی رفتیم و بخش دوم از موارد مورد نیاز برای پیاده سازی را بررسی کردیم.