مرداد ۱۴۰۰

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش دوم

در این پست به بخش دوم مربوط به پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال و بررسی ریاضیات متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

ساب ووفر

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش اول

در این پست به بخش اول مربوط به پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال برای جذب فعال متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

جذب فعال – همسان سازی

در این پست به نکات مربوط به همسان سازی سیگنال صدا و روش های مربوط به آن برای جذب فعال متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.