اردیبهشت ۱۴۰۰

اسپیکر دیواری دالی

اثرات محیطی

بازتولید صدا در اتاق همراه با بازتاب ها، باعث ایجاد صداهای مختلف در گوش هر یک از شنوندگان می شود که می توان آن را از اثرات محیطی خواند.

اثرات محیطی بیشتر بخوانید »

درک محیطی در سینمای خانگی

از آن جایی که انسان توانایی سازگاری با صدا دارد، میتوانند نقص صدا در یک سینمای خانگی (مانند اثرات پرسپکتیو) را جبران کنند.

درک محیطی در سینمای خانگی بیشتر بخوانید »