اردیبهشت ۱۴۰۰

درک محیطی در سینمای خانگی

از آن جایی که انسان توانایی سازگاری با صدا دارد، میتوانند نقص صدا در یک سینمای خانگی (مانند اثرات پرسپکتیو) را جبران کنند.