دالی

کانال های فراگیر

در این پست به بررسی کانال های صدای فراگیر که بیشتر برای ایجاد محیط صوتی وسیع تر استفاده می شوند، پرداختیم.

کانال های فراگیر بیشتر بخوانید »

استفاده از بلندگو مناسب

در این پست به استفاده از بلندگو مناسب و بررسی ساختار فضا، جهت نشر و بازتاب و عوامی که بر آن تاثیر دارند، پرداختیم.

استفاده از بلندگو مناسب بیشتر بخوانید »

بازتولید صدای فراگیر

در این پست به توضیح یازتولید صدای فراگیر و بررسی ساختار فضا، جهت و عوامی که بر آن تاثیر دارند، پرداختیم.

بازتولید صدای فراگیر بیشتر بخوانید »

جداسازی صوتی سینمای خانگی

در این پست به توضیح جداسازی صوتی سینمای خانگی بررسی ساختار فضا و ساختمان و عوامی که بر آن تاثیر دارند، پرداختیم.

جداسازی صوتی سینمای خانگی بیشتر بخوانید »

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش آخر

در این پست به بخش آخر مربوط به پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال با بررسی یک مثال عملی پرداختیم.

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش آخر بیشتر بخوانید »

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش دوم

در این پست به بخش دوم مربوط به پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال و بررسی ریاضیات متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش دوم بیشتر بخوانید »

ساب ووفر

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش اول

در این پست به بخش اول مربوط به پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال برای جذب فعال متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

پیدا کردن محل مناسب ساب ووفر با پردازش سیگنال – بخش اول بیشتر بخوانید »

جذب فعال – همسان سازی

در این پست به نکات مربوط به همسان سازی سیگنال صدا و روش های مربوط به آن برای جذب فعال متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

جذب فعال – همسان سازی بیشتر بخوانید »

جذب فعال – بازتولید معکوس سیگنال صدا و تصحیح باس مجازی

در این پست به نکات مربوط به بازتولید معکوس سیگنال صدا و تصحیح باس مجازی مُدهای اتاق برای جذب فعال متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

جذب فعال – بازتولید معکوس سیگنال صدا و تصحیح باس مجازی بیشتر بخوانید »

ساب ووفر

جذب فعال – چیدمان مناسب ساب ووفر

در این پست به اهمیت و نکات مربوط به چینش ساب ووفر برای جذب فعال و کنسل کردن مُدهای اتاق متناسب با محل قرارگیری شنونده پرداختیم.

جذب فعال – چیدمان مناسب ساب ووفر بیشتر بخوانید »