صدای دالبی

اثرات پرسپکتیو در سینمای خانگی

از آن جایی که انسان توانایی سازگاری با صدا دارد، میتوانند نقص صدا در یک سینمای خانگی (مانند اثرات پرسپکتیو) را جبران کنند.

بررسی کارآمدی زمان طنین برای صوت در سینمای خانگی

بررسی کاربرد و عملی بودن موارد تئوری، در اینجا زمان طنین، به عنوان پارامترهای صوت در سینمای خانگی و کنترل فضا .

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری

درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری از پارامترهای کلیدی در نوع عملکرد و تفکیک صدا در سینمای خانگی هستند که به شرح آنها پرداخته ایم.

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – شاخص های انرژی و وسعت صدا

شاخص های انرژی و وسعت صدا از پارامترهای کلیدی در کیفیت و عملکرد سیستم های صوتی و در نهایت، سینمای خانگی هستند که به شرح آنها پرداخته ایم.

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – پارامتر های صوتی و شاخص های زمانی

مباحث تئوری اعم از پارامترهای صوت و شاخص های زمانی برای داشتن یک آکوستیک مناسب در یک اتاق به شکی قابل فهم و مختصر بیان شده اند.

آکوستیک در سینمای خانگی – مقدمه

امروزه داشتن یک سینمای خانگی با کیفیت صرف نظر از ابعاد اتاق به راحتی امکان پذیر بوده و عملی کردن آن با داشتن اطلاعاتی مفید تحقق میابد.

بلندگو

طراحی و مهندسی صدا

   بکارگیری اصول اصلی آکوستیک و الکتروآکوستیک در طراحی یک بلندگو، اصلی ترین عاملی است که می تواند موجب خلق محصولی با خروجی صدای هرچه زنده تر گردد. بدیهی است که وظیفه اصلی یک بلندگو، تبدیل سیگنال الکتریکی خروجی تقویت کننده به صدای واقعی در محل گوش کردن به موسیقی می باشد، هر گونه اعوجاجی …

طراحی و مهندسی صدا ادامه »