کابل صوتی

اثرات پرسپکتیو در سینمای خانگی

از آن جایی که انسان توانایی سازگاری با صدا دارد، میتوانند نقص صدا در یک سینمای خانگی (مانند اثرات پرسپکتیو) را جبران کنند.

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی

ارتباط بین محل قرارگیری اسپیکرها و فضایی که در آن قرار می گیرند متناسب با محل نشستن شنونده در سینمای خانگی از مباحث جذاب و قابل بحث در حوزه سیستم های صوتی است. در ادامه قصد داریم به سراغ شکل ها و نمودارهای پاسخ فرکانسی رفته و د ر رابطه با اطلاعات قابل استخراج از …

سیستم صوتی در سینمای خانگی – پاسخ فرکانسی ادامه »

بررسی کارآمدی زمان طنین برای صوت در سینمای خانگی

بررسی کاربرد و عملی بودن موارد تئوری، در اینجا زمان طنین، به عنوان پارامترهای صوت در سینمای خانگی و کنترل فضا .

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری

درک پذیری گفتار و شاخص هدایت پذیری از پارامترهای کلیدی در نوع عملکرد و تفکیک صدا در سینمای خانگی هستند که به شرح آنها پرداخته ایم.

موارد تئوری برای داشتن یک اتاق آکوستیک – پارامتر های صوتی و شاخص های زمانی

مباحث تئوری اعم از پارامترهای صوت و شاخص های زمانی برای داشتن یک آکوستیک مناسب در یک اتاق به شکی قابل فهم و مختصر بیان شده اند.